– Hình thức thanh toán : chuyển khoản , tiền mặt  tùy theo giá trị hàng hóa theo quy định của nhà nước